Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
Všeobecné obchodní podmínky společnosti Halo.cz reklama s.r.o. platné od 1.1.2015 1.
Všeobecná ustanovení
1.1.

Všeobecné obchodní podmínky (dále také jako „VOP“) jsou platné pro objednávky, dodávky a reklamace veškerého zboží a služeb dodávaných společností Halo.cz reklama s.r.o. (dodavatel) všem fyzickým i právnickým osobám (kupující). Odchylná ujednání ve smlouvě mají před zněním Všeobecných podmínek přednost, musí však být ujednány v písemné formě na základě dohody obou smluvních stran. Pokud není dále uvedeno jinak, veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy, které obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem (č. 89/2012Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů. Je-li kupujícím právnická osoba, popř. jiná podnikající osoba, řídí se vztahy občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů, v tomto případě se neuplatní ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách), která jsou obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb. a v dalších předpisech na ochranu spotřebitele. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

1.2.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit, případně vyjádřit s nimi nesouhlas, nejpozději však do uzavření kupní smlouvy.

2.
Návrh a uzavření kupní smlouvy 2.1.

Návrhem na uzavření kupní smlouvy je objednávka zboží, vytvořená kupujícím na stránkách internetového obchodu, případně objednávka vytvořená kupujícím osobně, telefonicky či elektronicky. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

2.2.

Kupní smlouva je uzavřena až v okamžiku potvrzením objednávky Dodavatelem. Potvrzení je zasláno na email, který kupující uvede v objednávce. Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky), případně zálohovou platbu předem.

2.3.

Veškeré zboží a služby, které je prezentovány a nabízeny dodavatele společnosti Halo.cz reklama s.r.o. CZ, s.r.o., není považováno za návrh na uzavření kupní smlouvy. Návrh na uzavření kupní smlouvy činí až Kupující svou objednávkou.

2.4.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

2.5.

Údaje v již vystaveném daňovém dokladu (faktura) nelze měnit. Údaje v daňovém dokladu (faktura) je možné měnit jen v případě, kdy zákazník zboží ještě nepřijal a nezaplatil.

3.

Povinnosti kupujícího

3.1.

Uhradit cenu dle následujícího článku těchto VOP a dále cenu veškerých dohodnutých služeb poskytovaných od dodavatele, které mají přímou souvislost s plněním VOP.

3.2.
Převzít řádně objednané zboží či služby. 3.3.

Veškeré informace, které získal kupující při plnění VOP, se zavazuje řádně zabezpečit proti zneužití a dále se zavazuje neposkytovat třetím osobám informace, které by mohly obchodní soutěží poškodit dodavatele.

3.4.

V případě dalšího prodeje nelze vůči třetím osobám vystupovat jménem dodavatele, či bez jeho výslovného souhlasu se jeho jménem zaštiťovat.

4.

Cena zboží

4.1.

Cena zboží a služeb je uvedena u každého produktu v nabídce nebo na internetových stránkách www.Halo.cz reklama s.r.o..cz, včetně případných množstevních slev a ceny za dopravu.

4.2.

Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu dodavatelem v okamžiku potvrzení objednávky.

4.3.

Kupující zasláním objednávky v písemné formě, e-mailem nebo přes e-shop www.Halo.cz reklama s.r.o..cz plně souhlasí a je si vědom aktuální ceny zboží, která je stanovena u příslušného produktu nabídkou nebo na internetových stránkách www.Halo.cz reklama s.r.o..cz včetně ceny za dopravu a množstevních slev. Kupujícímu bude v následujících dnech zasláno e-mailem nebo v písemné formě potvrzení objednávky včetně cen.

4.4.

Smluvní strany se mohou domluvit na smluvních cenách určitých jednotlivých obchodních případů. V takovém případě bude kupujícímu před objednávkou vypracována cenová nabídka v písemné formě nebo zaslána e-mailem. Kupující poté objednávkou zaslanou v písemné formě nebo e-mailem stvrzuje, že s individuální cenovou kalkulací - nabídkou souhlasí.

4.5.

Právo na zaplacení kupní ceny vzniká dodavateli převzetím zboží nebo služeb kupujícím.

4.6.

Dodavatel vystaví kupujícímu na dodávané zboží či služby fakturu - daňový doklad se splatností 14 dní, pokud neměli dohodnuto jinak.

4.7.

Dodavatel je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100 % hodnoty objednávky. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad "Zálohová faktura". Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena.

4.8.

Dnem splatnosti se rozumí den připsání vyúčtované částky na účet dodavatele nebo provedením přímé hotovostní platby v pokladně dodavatele.

4.9.

V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny má dodavatel právo realizovat další prodej pouze za hotové nebo na proforma fakturu - platbu předem.

4.10.

Kupující podpisem převzetí zboží potvrzuje, že v době přebírání zboží a to i na fakturu se splatností, má finanční prostředky na zaplacení dodaného zboží / služeb. V případě, že není schopen zaručit úhradu zboží, zboží neobjednává a neodebírá.

4.11.

Pro případ porušení platebních podmínek je dodavatel oprávněn neuhrazené zboží od kupujícího odebrat. Kupující se pro tento případ zavazuje umožnit zástupcům dodavatele přístup ke zboží dodanému dodavatelem. Kupující výslovně prohlašuje, že s touto možností souhlasí. Cena takto odebraného zboží pro účely zápočtu se stanoví tak, že mu bude dodavatelem vystaven dobropis. K této ceně bude poskytnuta sleva ve výši 30%, tzn. Kupující uhradí dodavateli za odebrané zboží tzv. storno poplatek ve výši 70% z ceny odebraného zboží. Pokud odebrané zboží dodavatelem od kupujícího nebude odpovídat kvalitě, ve které bylo zboží kupujícím od dodavatele převzato, má dodavatel nárok vyúčtovat kupujícímu storno poplatek až do výše 100% z ceny odebraného zboží. Kupující zároveň uhradí dodavateli veškeré vedlejší náklady spojené se zajištěním zboží či pohledávky samotným dodavatelem či třetí osobou.

4.12.

V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny zboží nebo poskytnutých služeb je kupující povinen dodavateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,07% z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 10-ti dnů ode dne doručení výzvy k její úhradě ze strany dodavatele.

Tímto není dotčen nárok dodavatele požadovat po kupujícím náhradu vzniklé škody a náklady související se zasláním upomínek a souvisejících režijních nákladů.

5.
Přeprava a dodání zboží, nebezpečí škody na zboží 5.1.

Přepravu zboží ke kupujícímu se zavazuje zajistit prodávající za cenových podmínek stanovených v nabídce nebo na internetových stránkách www.Halo.cz reklama s.r.o..cz, pokud není stanoveno jinak.

5.2.

Dodávka je splněna, jestliže zástupce dodavatele, resp. řidič, odevzdá zboží pověřenému zástupci kupujícího v místě plnění, jež je uvedeno na objednávce zboží. V případě dodání grafických prací je dodávka splněna po dodání odsouhlasené a korekturované grafiky na optickém médiu nebo elektronicky. Kupující je v tomto případě povinen vznést výhrady k dodané grafice do 2 pracovních dní. Pokud nebudou vzneseny výhrady k dodané grafice, považuje se předání grafiky za splněné a dodavatel je oprávněn fakturovat dle objednávky.

5.3.

Při dodávce zboží jsou zástupci kupujícího povinni provést fyzické převzetí zboží, odsouhlasit dodaný typ, množství a kvalitu dodávky. Převzetí bude potvrzeno na dodacím listu, faktuře nebo protokolu o převzetí zboží od přepravce. Nevytkne-li kupující vady zásilky bez zbytečného odkladu, může po něm Dodavatel požadovat náhradu škody, která mu v souvislosti s tímto prodlením vznikla. Na případné pozdější reklamace týkající se typu, množství a zjevných vad nebude dodavatel brát zřetel a tyto reklamace budou zamítnuty jako neoprávněné.

5.4.

Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zásilka není mechanicky poškozená.

5.5.

V případě hotovostní dodávky zboží je zástupce dodavatele, resp. přepravce, oprávněn od zástupce kupujícího převzít hotovost za zboží. Pro tento případ bude zástupcem dodavatele vystaven doklad o provedené úhradě.

5.6.
Místem plnění se rozumí místo, kde kupující převezme od přepravce dodané zboží. 5.7.

Nebezpečí škody na zboží přechází na objednatele převzetím zboží objednatelem popř. jeho zástupcem nebo v případě prodlení kupujícího s převzetím zboží oznámením o místě uložení zboží. Od tohoto okamžiku je objednatel povinen zabezpečit dodané zboží proti poškození nebo odcizení.

6.
Záruka, odpovědnost za vady

6.1.

Dodavatel odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc při převzetí nemá vady (dle § 2161 a násl. z.č. 89/2012 Občanského zákoníku). Tím se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, dodavatelem, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

6.2.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po jejím převzetí v souladu s § 2104 (nejpozději do 24 hodin po jejím převzetí) a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. Případnou zjevnou vadu na věci oznámí kupující bez zbytečného odkladu (nejpozději 24 hodin po jejím převzetí). Marným uplynutím uvedených lhůt zaniká odpovědnost prodávajícího za škody.

6.3.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu nebo sám vadu způsobil.

6.4.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

6.5.

Reklamace se uplatňuje pouze písemnou formou s uvedením data dodání zboží, číslem příslušné faktury, druhem zboží, štítkem z obalu zboží, reklamovaného množství, popisu vady a přiložením vzorků s předmětnou vadou a dále s uvedením požadavku kupujícího.

6.6.

Kupující je i přes případné uplatnění reklamace na dodávku zboží povinen zaplatit kupní cenu v plné výši, v daném termínu a nespojovat uplatnění reklamace na dodávku zboží se zaplacením kupní ceny.

6.7.
Poškození (mechanické, chemické, neodborná montáž, špatné uskladnění, apod.), nejsou závadou. 7.
Odstoupení od smlouvy
7.1.

Nárok pro odstoupení od kupní smlouvy je právo spotřebitele dle § 1829 a násl. Občanského zákoníku. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti (uvedení IČ na nákupní doklad) nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká a jsou vyloučeny ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách).

7.2.

Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 a násl. Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, či při vrácení zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

7.3.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené dodavateli bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká dodavateli vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Za znehodnocení zboží nemůže být považováno běžné poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží.

7.4.

Je-li společně se zboží poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit prodávajícímu i poskytnutý dárek.

7.5.

Storno objednávky ze strany dodavatele - dodavatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku (kupní smlouvu) nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic na místo čtyř, zjevně nízká cena zboží (např. o 70 % nižší cena, než je pro tento druhy a typ zboží obvyklé), a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.

8.
Ochrana osobních údajů 8.1.

Dodavatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví při své činnosti pro kupujícího, a které mají charakter hospodářského, bankovního nebo obchodního tajemství a o skutečnostech, jejichž prezentování navenek by se mohlo jakýmkoliv způsobem dotknout bezpečnosti, obchodních zájmů nebo dobrého jména kupujícího.

8.2.

Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem Vaší identifikace jako kupujícího, k realizaci a provedení nezbytných účetních operací a zaúčtování vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi.

8.3.

Nákupem v internetovém obchodě www.halo cz nedáváte souhlas s tím, že Společnost Halo.cz reklama s.r.o. CZ, s.r.o. může předávat osobní údaje svých zákazníků za účelem rozesílání obchodních

sdělení, řádné přepravy zboží, poskytování spotřebitelského úvěru a obdobného účelu třetím osobám, a to poskytovatelům služeb rozesílky obchodních sděleních, služeb zákaznické podpory, dopravcům, splátkovým společnostem a pojišťovnám. Jinak ze strany společnosti společností Halo.cz reklama s.r.o. CZ, s.r.o. nedochází k prodávání či pronajímání osobních údajů ve prospěch třetí strany.

9.
Závěrečné ustanovení 9.1.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

9.2.

Vznikne-li mezi dodavatelem a kupujícím spor z uzavřené kupní smlouvy, budou tento spor řešit místně a věcně příslušné soudy v České republice. Spotřebitel se může se svou stížností obrátit na Českou obchodní inspekci.

10.
Vrácení zboží ve 14 denní lhůtě 10.1.

U nás zakoupené zboží v e-shopu můžete vrátit bez udání důvodu během zákonné 14denní lhůty od data jeho převzetí. Právo se nevztahuje na objednávky v rámci obchodní či podnikatelské činnosti, tedy pokud je na faktuře uvedeno vaše IČ.

10.2.

Zboží nemusí být vráceno v nepoškozeném obalu, avšak dodavatel má v takovém případě právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Ve 14denní lhůtě je možné vrátit i zboží použité, avšak dodavatel má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.

10.3.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem.

10.4.

Peníze vrátíme nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než obdržíme vracené zboží.

10.5.

Zboží vracejte osobně nebo zašlete na adresu: Halo.cz reklama s.r.o., Petra Bezruče 3388, Kladno, 27201. Ke vrácenému zboží přiložte kopii faktury potvrzující, že jste zboží zakoupili u nás.

10.6.

Ze zákona nemůže spotřebitel odstoupit zejména od smlouvy – nelze zboží vrátit v těchto případech:

o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy

o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele

o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu

o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím

o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů

o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal

o dodávce novin, periodik nebo časopisů

o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu

uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

11.
Elektronická evidence tržeb (EET) 11.1.

Podle zákona o evidenci tržeb je dodavatel povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


kontakty

Halo.cz reklama s.r.o.

sídlo: Kořenského 289
Kladno - Rozdělov 272 04
IČO: 023 88 090
DIČ CZ02388090

email: info@halo.cz

provozovna: OC Central Kladno
Petra Bezruče 3388
Kladno 272 01

Mgr. Lubor Chvojka - ředitel
+420 603 321 459
email: obchod@halo.cz

Adéla Krejčová - obchodní zástupce
+420 724 234 160
email: reklama@halo.cz

Petr Zimmermann - produkce
+420 725 794 941
email: produkce@halo.cz

Created 2019 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o.